Algemene voorwaarden Freerun Achterhoek

Artikel 1: Definities; begrippen in deze algemene voorwaarden

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende

betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Freerun Achterhoek is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van

Koophandel voor Oost Nederland onder nummer 90721616, postadres

Edisonstraat 60, Doetinchem, 7006 RE.

1.3 Voorwaarden: de bepalingen die zijn vastgelegd in deze algemene

leveringsvoorwaarden.

1.4 Opdrachtnemer: Freerun Achterhoek

1.5 Opdrachtgever: De wederpartij van de opdrachtnemer

Lid/Leden: Specifiek die opdrachtgevers die lessen volgen, verzorgd door

Freerun Achterhoek

1.6 Trainingen: Onder training, wordt verstaan, het in opdracht geven van een

workshop/les binnen de sport parkour/freerunning.

1.7 Website: www.freerunachterhoek.com

Artikel 2: Algemeen/Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en

overeenkomst tussen Freerun Achterhoek en een opdrachtgever Freerun Achterhoek

deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze

voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op

overeenkomsten met Freerun Achterhoek, voor de uitvoering waarvan door Freerun  Achterhoek derden dienen te worden betrokken.

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers

van Freerun Achterhoek en zijn directie.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van

Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig

moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan

blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van

toepassing. Freerun Achterhoek en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden

teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde

bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de

strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.6 Indien onduidelijkheid bestaat betreffende de uitleg van één of meerdere

bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te

vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene

voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar

de geest’ van deze algemene voorwaarden.

2.8 Indien Freerun Achterhoek niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden

verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn,

of dat Freerun Achterhoek in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere

gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te

verlangen.

2.9 De voorwaarden zijn voor de inschrijving aan leden ter beschikking gesteld

en/of zijn te allen tijde in te zien op de website van Freerun Achterhoek:

www.freerunachterhoek.com .

2.10 De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op deelnemers

die meedoen aan een zogenaamde proefles.

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen

3.1 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief heffingen van

overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken

kosten, daaronder begrepen, tenzij anders aangegeven.

3.2 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het

in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Freerun achterhoek

daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze

afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Freerun Achterhoek anders aangeeft.

3.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Freerun Achterhoek niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de

opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor

toekomstige orders.

Artikel 4: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de

Overeenkomst

4.1 Freerun Achterhoek is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de

overeenkomst Freerun Achterhoek ter kennis gekomen omstandigheden goede

grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal

nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst

verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen

uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door

de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Freerun Achterhoek 

kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk

overeengekomen condities zal nakomen.

4.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van, Freerun Achterhoek op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Freerun Achterhoek de Nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de

wet en overeenkomst.

4.3 Indien Freerun Achterhoek tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei

wijze ontstaan.

4.4 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Freerun Achterhoek gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

4.5 Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende

verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt,

dan is Freerun Achterhoek gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe

ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige

schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde

van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

4.6 Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert,

dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of

gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoeren

afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst

gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden

gebracht.

4.7 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of

faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen

drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van

schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet

langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Freerun Achterhoek vrij

om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de

order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot

betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen

van Freerun Achterhoek op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk

opeisbaar.

4.8 Ingeval de activiteit(en) door overmacht, niet zijnde een situatie zoals

omschreven in artikel 4.9, tijdelijk niet door Freerun Achterhoek kan worden

uitgevoerd, vindt geen restitutie plaats van de, in de offerte afgesproken,

vergoeding of lesgeld.

4.9 Tijdelijke onderbreking van het lesgeld is er een overmacht situatie is ontstaan

(denk aan maatregelen vanuit, de sportbond en of het RIVM) Freerun Achterhoek zal

in dit geval, indien mogelijk, vervangende activiteiten beschikbaar stellen (hetzij

online) en als dat niet mogelijk is overgaan tot restitutie van (een deel van) de

contributie en of prijs voor de dienst/activiteit.

Artikel 5: Overdracht

5.1 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Freerun Achterhoek, zal Freerun Achterhoek in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht

van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.

5.2 Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de

overdracht van de werkzaamheden voor Freerun Achterhoek extra kosten met zich

meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De

Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde

termijn te voldoen, tenzij Freerun Achterhoek anders aangeeft.

Artikel 6: Overmacht

6.1 Freerun Achterhoek is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een

omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een

rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening

komt.

6.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast

hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van

buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Freerun Achterhoek

geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Freerun Achterhoek niet in staat is zijn

verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Freerun Achterhoek of

van derden daaronder begrepen. Freerun Achterhoek heeft ook het recht zich op

overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van

de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Freerun Achterhoek zijn verbintenis had

moeten nakomen.

6.3 Freerun Achterhoek kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de

verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer

duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de

overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade

aan de andere partij.

6.4 Voor zoveel Freerun Achterhoek ten tijde van het intreden van overmacht zijn

verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of

deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te

komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Freerun Achterhoek gerechtigd om

het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te

factureren.

Artikel 7: Betaling en incassokosten

7.1 Voor facturatie dient het door Freerun Achterhoek  verstrekte inschrijfformulier

volledig naar waarheid in te vullen en te ondertekenen. Met het ondertekenen

van het inschrijfformulier gaat de opdrachtgever akkoord met betaling via

iDeal, bankoverschrijving of SEPA-incasso.

7.2 Betaling door middel van factuur dient steeds te geschieden binnen 30 dagen

na factuurdatum, tenzij anders aangegeven, op een door Freerun Achterhoek aan te

geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door

Freerun Achterhoek aangegeven. Freerun Achterhoek is gerechtigd om periodiek te

factureren.

7.3 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft de tijdige betaling van een factuur,

dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is

alsdan een rente verschuldigd van 3% per maand voor particulieren en 8%

voor ondernemers en overheidsorganisaties, tenzij de wettelijke rente hoger

is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het

opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de

Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig

verschuldigde bedrag. De overeenkomst gaat in na betaling van de volledige

overeengekomen contractprijs, tenzij anders is besproken. Indien

Opdrachtgever de factuur na 30 dagen niet voldaan heeft zal er een

aanmaning volgen waarin een tweede termijn van 14 dagen geboden wordt om tot betaling over te gaan. Geeft de opdrachtgever geen gehoor aan de

gestelde termijn in de aanmaning zal Freerun Achterhoek de vordering ter incasso

uit handen geven aan een incassobureau van keuze. De hierdoor gemaakte

kosten zullen volledig worden verhaald op de opdrachtgever.

7.4 Freerun Achterhoek heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te

laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in

mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de

hoofdsom en de lopende rente. Freerun Achterhoek kan, zonder daardoor in verzuim

te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een

andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Freerun Achterhoek

kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet

eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden

voldaan.

7.5 De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan

Freerun Achterhoek verschuldigde bedrag. Bezwaren tegen de hoogte van een

factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen

beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW)

is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden

op te schorten.

7.6 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming

van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van

voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De

buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de

Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de

berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Freerun Achterhoek

echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk

waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.

De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op

de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de

verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

7.7 Indien lid/leden voor het verloop van een periode stopt met de les/lessen,

dient aldus het lesgeld betaald te worden over de volledige duur van de

afgesproken termijn, ook als het lid niet bij aanwezig is geweest bij de

les/lessen. De reden om te stoppen met de les is hierbij irrelevant.

7.8 Freerun Achterhoek bepaalt periodiek de hoogte van de kosten van de cursussen, activiteiten, lessen en producten. Leden kunnen in geen geval rechten

ontlenen uit bedragen van voorgaande cursusjaren.

Artikel 8: Trainingen/activiteiten

8.1 Opdrachtgever erkent dat de trainingen zijn gereserveerd en dat annuleringen

minimaal 3 werkdagen vooraf telefonisch moeten worden gemeld aan Freerun Achterhoek. Annulering via mail of tekstbericht, minimaal 3 werkdagen vooraf, is ook

mogelijk, maar alleen van kracht na bevestiging van Freerun Achterhoek.

8.2 Indien de annulering korter dan 3 werkdagen plaatsvindt worden de kosten in

rekening gebracht.

8.3 Opdrachtgever begrijpt dat de trainingen/activiteiten exact op het geplande

tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen en erkent dat vertragingen bij

het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande

tijd.

8.4 Opdrachtgever erkent dat de training/activiteit zal worden geannuleerd indien

Opdrachtgever meer dan 15 minuten te laat is. Deze training zal in rekening

worden gebracht. Opdrachtgever erkent dat een vertraging van een geplande

training de trainingsstatus niet kan wijzigen naar een andere status dan een

volledige training. Opdrachtgever begrijpt dat er geen halve trainingen kunnen

zijn vanwege enige vertragingen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 De Opdrachtgever bevestigt hierbij dat de deelnemer aan de training in een

goede lichamelijke conditie verkeert en dat hij/zij geen medische indicaties of

medicaties heeft die deelname aan het programma zou kunnen beperken en

of beletten. Freerun Achterhoek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor

blessures en of letsel wat ontstaan is door deelname aan een

training/activiteit.

9.2 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het inwinnen en opvolgen van

medisch advies en het informeren van Freerun Achterhoek m.b.t. medische

indicaties of medicatie. Medisch advies kan Opdrachtgever inwinnen bij eigen

(behandelend) arts. Freerun Achterhoek verklaart uiterst zorgvuldig met persoonlijke

gegevens om te gaan.

9.3 Deelname geschiedt voor eigen risico. Freerun Achterhoek is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de opdrachtgever mocht lijden als

gevolg van de deelname aan trainingen en of activiteiten. Tevens is Freerun Achterhoek niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen.

Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te

rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt

ook voor alle mogelijke (ernstige) schadesoorten waaronder schade ten

gevolge van ernstig letsel en of overlijden.

9.4 Lid/ouder/verzorger vrijwaart Freerun Achterhoek ter zake van aanspraken van

derden die mochten voortvloeien uit een aan deelnemer toe te rekenen

tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, dan wel een aan lid toe te

rekenen schending van de wet- of regelgeving, daaronder begrepen de Wet

bescherming persoonsgegevens en/of andere regelgeving betreffende de

verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 10: Vrijwaring

10.1 De Opdrachtgever vrijwaart Freerun Achterhoek voor eventuele aanspraken van

derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en

waarvan de oorzaak aan andere dan aan Freerun Achterhoek toerekenbaar is

10.2 Indien Freerun Achterhoek uit dien hoofde door derden mocht worden

aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Freerun Achterhoek zowel buiten

als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval

verwacht mag worden.

10.3 Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate

maatregelen, dan is Freerun Achterhoek, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Freerun Achterhoek en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Freerun Achterhoek partij is, is uitsluitend

het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel

of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de

rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

11.2 De rechter in de vestigingsplaats van Freerun Achterhoek is bij uitsluiting

bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders

voorschrijft. Niettemin heeft het recht het geschil voor te leggen

aan de volgens de wet bevoegde rechter.

11.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot

het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te

beslechten.

Artikel 12: Vindplaats en wijziging voorwaarden

12.1 Deze algemene voorwaarden zijn in te zien en uit te printen via de

website www.freerunachterhoek.com

12.2 Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie

zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met

Freerun Achterhoek

12.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds

bepalend voor de uitleg daarvan.

12.4 Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangepast, hiervoor is

Freerun Achterhoek niet verplicht dit te melden bij zijn of haar klanten, deelnemers

en of opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Artikel 13: Overige bepalingen

13.1 Leden gaan het lidmaatschap van Freerun Achterhoek aan voor een minimale

termijn van één kwartaal.

13.2 Deeltermijn: hieronder wordt verstaan de termijn die loopt vanaf het

moment van aanmelden tot en met het einde van het opvolgende kwartaal.

13.3 Bij tussentijdse opzegging gedurende de looptijd van een termijn is het

niet mogelijk om de betaling voor deze termijn te stoppen of om (een deel van)

de betaling terug te krijgen.

13.4 Indien leden het lidmaatschap willen beëindigen, dient dat uiterlijk 2

weken voor ingang van een nieuwe betalingstermijn schriftelijk en of via email

te gebeuren. Bij opzegging binnen 2 weken voor ingang van de nieuwe

betalingstermijn waarin men voor het laatst lid wenst te zijn, dient de

contributie voor Freerun Achterhoek voor de komende betalingstermijn nog betaald

te worden.

13.5 Veranderen de N.A.W. gegevens of andere informatie bijvoorbeeld

emailadres, dan moeten deze zo spoedig mogelijk worden doorgegeven aan

Freerun Achterhoek.

13.6 Leden zullen ten alle tijden de aanwijzingen en regels van de trainer(s)

moeten opvolgen. Deze regels zijn om de veiligheid te kunnen waarborgen, in

de ruimste zin van het woord. Het niet opvolgen van deze regels en

aanwijzingen wordt op gepaste wijze gehandhaafd door de trainer(s). Bij

herhaling kan er in een gesprek door de leiding, ouders en betreffend lid over

worden gegaan tot waarschuwing, schorsing en uiteindelijk zelfs mogelijk

royement, zonder restitutie van contributiegelden.

13.7 Diefstal, opzettelijk kapot maken van materialen of accommodatie,

bewezen pest- of intimiderend gedrag, vechten, racisme, discriminatie of

andersoortig gedrag waardoor er een of meerdere personen of delen van

materialen of accommodatie wordt beschadigd (mentaal of fysiek) is ten alle

tijden reden voor direct royement, zonder restitutie van contributiegelden.

Artikel 14: Intellectueel eigendom

14.1 Freerun Achterhoek is bevoegd tot het maken van beeld- en/of filmmateriaal

gedurende de lessen en is tevens bevoegd dit materiaal te gebruiken voor haar

website en/of promotiemateriaal, zoals flyers. Dit zowel bewerkt als onbewerkt.

Artikel 15: Huis- en veiligheidsregels

15.1 Indien de deelnemer een blessure, ziekte of andere beperking heeft,

dient de deelnemer of zijn/haar ouder/verzorger/voogd dit zo spoedig mogelijk

te melden bij Freerun Achterhoek Freerun Achterhoek zal vertrouwelijk omgaan met de verstrekte informatie.

15.2 Deelnemer dient gepast en fatsoenlijk gekleed op activiteiten te

verschijnen. Kleding dient in ieder geval niet weinig onthullend te zijn. Zorg

bovendien altijd voor een goede hygiëne ten behoeve van uzelf en anderen.

15.3 Aanwijzingen van (medewerkers van) Freerun Achterhoek dienen te allen tijde

opgevolgd te worden en zijn leidend voor het definiëren van ‘gepastheid’ en/of

‘goede’ hygiëne.

15.4 Er wordt alleen getraind in de zaal in het bijzijn en na toestemming van

de Docent. Dansen, sprongen en trucs worden slechts uitgevoerd na

uitdrukkelijke toestemming van de docent van de cursus.

15.5 De deelnemer dient te allen tijde de aanwijzingen van de docent in acht

te nemen.

15.6 Grof taalgebruik, discriminerende opmerkingen of uitingen van

erotische/pornografische aard zijn niet toegestaan. Schelden, beledigen of de

man spelen zijn niet toegestaan. Ook fysiek geweld wordt niet getolereerd.

15.7 Er geldt gedurende de activiteiten/trainingen een algeheel rookverbod

in en rondom de locaties waar deze activiteiten/trainingen worden verzorgd, dit

geldt ook indien er een andere activiteit/training wordt verzorgd dan de

activiteit/trainging waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven.

15.8 Freerun Achterhoek is bevoegd om een deelnemer die genoemde regels nietin acht neemt bij verdere activiteiten te weigere